maltepe escort alanya escort kartal escort
Girişimcilik

KOBİ’ler Hangi Vergileri Ödemekle Yükümlüdür?

KOBİ’ler Hangi Vergileri Ödemekle Yükümlüdür

Küçük ve orta ölçekteki işletmeler anlamına gelen ’ler hangi verileri ödemekle yükümlüdür? Sizin için detaylandırdık.

KOBİ kelimesi küçük ve orta ölçekli işletmeleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Ülke ekonomilerinde önemli yeri olan KOBİ’ler için tanımlama böyle olsa da bir işletmenin KOBİ sayılabilmesi için belli standartları karşılıyor olması gerekmektedir. KOBİ nedir? isimli yazımıza burayı tıklayarak ulaşabilir ve KOBİ’ler hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. KOBİ’lerin vergilendirilmesi kendilerine has şartlara tabidir. Bunlar hakkında detaylı bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.

KOBİ’ler Hangi Vergileri Ödemekle Yükümlüdür?

KOBİ’ler de tıpkı anonim ve limited şirketler gibi kurumlar vergisine tabidirler. Ayrıca KOBİ’lerde şahıslar elde ettikleri kazançlardan ötürü de gelir vergisi ödemektedirler. KOBİ’lerin ödemekle yükümlü olduğu genel vergiler bunlardır. Elbette bir KOBİ’nin yaptığı iş, kiraladığı mekan gibi unsurlardan da ödemesi gereken vergiler bulunur. Aynı zamanda her ay yapmış olduğu satışlardan kestiği faturaları veya fişleri, ödediği KDV’yi düşerek, aradaki farkları vergi dairesine beyan edip yatırırlar. Bir sonraki ayın 26’sona kadar bu verginin ödenmesi gerekmektedir. Aylık vergilerden başka KOBİ’ler için damga vergisi de söz konusu olmaktadır. KOBİ’lerin diğer bir ödemesi ise çalışanları için yaptıkları ödemelerden sigorta primi keserek, işveren hisse senediyle birlikte bir sonraki ayın sonuna kadar SGK’ya bildirimde bulunulması gereklidir.


KOBİ’lerin bulundukları sektörde büyüyebilmesi için vergilerini düzenli bir şekilde ödemesi önemlidir. KOBİ destek programları da vergilerin ödenmiş olmasını şart koşmaktadır. KOBİ’nin ödemekle yükümlü olduğu vergileri bilmesi ve tanıması işletmesinin kontrolünü elinde bulundurabilmesi açısından önemlidir. Bu nedenle KOBİ’ler hangi verileri ödemekle yükümlüdür? konusu önemlidir.

KOBİ’lerin ödemekle yükümlü oldukları vergiler aşağıdaki gibidir;

Türkiye Cumhuriyeti’nde Gelir Vergisine ilişkin bir kanun bulunmaktadır. Gelir vergisi kanununun 1’inci maddesi, gerçek kişilerin kazandıkları gelirlerin vergilerini ödemekle yükümlü olduklarını bildirmektedir. Bu kanunda gelirin tanımı ise gerçek bir kişinin 1 takvim yılı içerisinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı şeklinde tanımlanmaktadır. Geliri oluşturan konular;

 • Ücretler,
 • Ticari Kazançlar,
 • Zirai Kazançlar,
 • Gayrimenkul sermaye iratları,
 • Serbest meslek kazançları,
 • Menkul sermaye iratları,
 • Diğer kazanç ve iratlar olarak tanımlanmıştır.

Kurumlar Vergisi

Kurumların kazandığı gelirler üstünden alınan vergilerdir. Kurumlar vergisine; kooperatifler, sermaye şirketleri, dernekler ya da vakıflara ait iktisadi işletmeler, iktisadi kamu kuruluşları, iş ortaklıkları tabidir. Kurumlar vergisinin oranı %20 düzeyindedir. Gelir vergisinden başka kurumlar vergisinin ödenmesinin de bazı gerekçeleri bulunmaktadır.

Kurumların, diğer üreticilerden daha avantajlı olması ve kurumlaşmanın üretim süreci için kullanılabilen bir faktör olması vergilendirmenin gerekçeleri arasındadır. Kurum olma hakkı devlet tarafından verilir ve devlette bu sebeple kurumlardan kendisine düşen payı almaktadır. Aynı zamanda kurumların dağıtacaklar karlar sebebiyle de kurumlar vergisi ödemesi gereklidir. Kurumlar bu verginin olmaması halinde kar dağıtamazlar ve vergi ödeyemez duruma gelirler. Kar dağıtılamadığı için gelir vergisi de alınamaz.

Katma Değer Vergisi

Türkiye’de ticari, serbest meslek, zirai faaliyetler çerçevesinde gerçekleştirilen hizmetleri teslimler, her türlü mal ve hizmetin ithalatı kanunlara göre KDV’ye dahildir. Bu vergi türü hemen herkes tarafından bilinen ve harcamaların üstünden alınan en yaygın vergidir. KDV bir malın ya da hizmetin ilk kaynağından tüketiciye ulaşma aşamasına dek yaratılmaktadır.

KDV’de mantık yaratılan toplam katma değerin vergiye tabi tutulmasıdır. KDV tutarları ülkelere göre farklılık gösterir. Mal teslimini ya da hizmeti yapan tarafın, malın ya da hizmetin meydana getirilebilmesi için sağlanan girdiler üstünden ödediği KDV’ye, hesaplanmış olan toplam KDV’nin indirilmesi yoluyla ulaşılmaktadır.

KDV aşağıdaki durumlarda alınmaktadır:

 • Müzayede ve gümrük depolarında yapılan satışlar,
 • Her türlü mal ve hizmet ithalatı yapanlar,
 • Profesyonel sanatçı konser ve gösterileri,
 • Ticari, sanayi, zirai faaliyetler ve serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde yapılan hizmet ve teslimler,
 • Piyango düzenlenmesi ve talih oyunları oynanması,
 • Posta, telefon gibi hizmetler ile televizyon hizmetleri.

Özel Tüketim Vergisi

Bu vergi türü Avrupa Birliği uyum süreciyle birlikte hayatımıza girmiştir. Kanunda yapılan değişikliklerle gündeme gelmiştir. Verginin amacı; gelir elde etmekle birlikte sosyal fayda da sağlamaktır. ÖTV, belirli mallar ile ürünlerin üzerinden oransal olarak alınan harcama vergisi olarak adlandırılabilir. Sigara, alkol, lüks mallar, sağlığa zararlı maddeler, benzin gibi ürünlere uygulanır. Türkiye’de temel tüketim mallarına da uygulanmaktadır. Bu vergi KDV’den farklı olarak malın el değiştirmesi esnasında ortaya çıkmaktadır.

Damga Vergisi

İmzalanan her sözleşmede ortaya çıkan damga vergisi KOBİ’lerin ödemesi gereken vergilerdendir. İki taraflı olarak imzalanan sözleşmelerde damga vergisi, her iki tarafa da aittir. Devletle imzalanan sözleşmelerde ise KOBİ bu vergiden sorumludur.

Damga vergisi aşağıdaki kağıtlarsan alınmaktadır;

 • Makbuzlar, beyannameler,
 • Akitlerle ilgili kağıtlar (rehin senetleri, taahhütnameler, teminat, mukavelenameler, kefalet, kira sözleşmeleri vb.)
 • Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar (gelir tabloları, emtia senetleri, bilançolar, varant, irat senedi, ipotekli borç senedi vb.)
 • Kararlar ve mazbatalar (hakem kararları, meclis, idari davalar, resmi heyet dışında Danıştay’ın verdiği mazbatalar, kararlar ve ilamlar)

Motorlu Taşıtlar Vergisi

KOBİ’lerin üzerine kayıtlı olan tüm motorlu taşıtlarla ilgili vergi ödemesi gerekmektedir. Bu vergiler Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki defa ödenir.

Emlak Vergisi

KOBİ’lerin üzerine kayıtlı olan binalar için emlak vergisi ödenmesi gerekmektedir.

Yorum Yap